Tiếng Việt English
 
 
 
Thông báo cổ đông
Thông tin tài chính
Chính sách cổ tức
Chiến lược tăng trưởng
Các dự án
Thông tin khác
 
  Thông báo
 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ IPA

 Số: 0801/2008/TB-HĐQT

V/v:  Sáp nhập công ty và tạm ngừng thực hiện thủ tục chuyển nhượng cổ phần trong thời gian thực hiện thủ tục sáp nhập.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

 Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2008

Kính gửi:        QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ IPA

            Thực hiện Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ phần Đầu tư IPA tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 1/12/2007 về việc sáp nhập Công ty Cổ phần Đầu tư IPA vào Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đầu Tư IPA, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư IPA đã tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản của Cổ đông để thông qua Phương án sáp nhập và Hợp đồng sáp nhập. Theo kết quả kiểm phiếu, Phương án sáp nhập và Hợp đồng sáp nhập đã được 91,61% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần đầu tư IPA đồng ý thông qua.

            Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư IPA xin trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông các nội dung sau:

(i)                  Công ty Cổ phần Đầu tư IPA và Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư IPA đã hoàn thành thủ tục đăng ký kinh doanh đối với việc sáp nhập vào ngày 31/12/2007 theo đúng kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư IPA thông qua;

(ii)                Chúng tôi xin gửi kèm theo thư này Biên bản kiểm phiếu, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 29/12/2007 về việc thông qua Phương án sáp nhập và Hợp đồng sáp nhập công ty và Bản sao Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư IPA;

(iii)               Để tạo điều kiện thuận lợi cho Hội đồng Quản trị và Ban lãnh đạo Công ty hoàn tất các thủ tục sáp nhập theo đúng tiến độ và chuyển đổi cổ phần của các cổ đông, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư IPA xin trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông việc tạm ngừng thủ tục chuyển nhượng cổ phần trong thời gian tiến hành thủ tục sáp nhập Công ty, cụ thể như sau:

-         Tạm ngừng việc thực hiện các thủ tục chuyển nhượng cổ phần của cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư IPA kể từ ngày 8 tháng 1 năm 2008 đến ngày 31 tháng 1 năm 2008.

-         Các yêu cầu chuyển nhượng cổ phần của Quý cổ đông trong thời gian này sẽ được Hội đồng Quản trị xem xét và giải quyết ngay sau ngày dự kiến hoàn thành thủ tục chuyển đổi cổ phần nêu trên.

(iv)              Công ty sẽ tiến hành cấp đổi Giấy Chứng nhận Cổ đông trong thời gian từ ngày 15 tháng 1 năm 2008 đến ngày 31 tháng 1 năm 2008. Khi đến làm thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận cổ đông, đề nghị Quý cổ đông mang theo:

-         Giấy Chứng nhận cổ đông cũ (bản gốc);

-         Chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu (bản gốc hoặc phô tô công chứng);

-         Giấy cung cấp thông tin cổ đông (theo mẫu gửi kèm).

 

            Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư IPA mong nhận được sự hợp tác, ủng hộ của Quý Cổ đông để hoàn tất thủ tục sáp nhập Công ty theo đúng quy định của pháp luật và Phương án sáp nhập.

            Mọi ý kiến của Quý Cổ đông xin gửi về:

Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư IPA

Địa chỉ: Số 59 Lý Thái Tổ, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại:  (84 4) 936 5868     -      Fax:  (84 4) 936 5869

Email:   Sapnhap@ipa.com.vn

 

Trân trọng thông báo!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 (Đã ký) 
 

Vũ Hiền

Tài liệu kèm theo:

- Bản sao Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông về Phương án sáp nhập và Hợp đồng sáp nhập;

- Bản sao Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Phương án sáp nhập và Hợp đồng sáp nhập;

- Phiếu cung cấp thông tin cổ đông

- Bản sao Đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư IPA.

1.

Download thông báo tới cổ đông

2.

Download Quyết định sáp nhập

3.

Download Hợp đồng sáp nhập

4.

Download Phiếu cung cấp thông tin về cổ đông

5.

Download Đăng ký kinh doanh