Tiếng Việt English
 
 
 
Thông báo cổ đông
Thông tin tài chính
Chính sách cổ tức
Chiến lược tăng trưởng
Các dự án
Thông tin khác
 
  Thông báo về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Một thành viên Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán I.P.A
 

Công ty TNHH Một thành viên Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán I.P.A trân trọng thông báo!

Ngày 28/4/2009, UBCKNN đã ra quyết định 39/UBCK – GP chấp thuận việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Một thành viên Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán I.P.A.

Theo đó, kể từ ngày 28/4/2009, ông Vũ Hiền – Chức vụ: Chủ tịch Công ty là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Một thành viên Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán I.P.A.

Trân trọng,

Công ty TNHH Một thành viên Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán I.P.A