Tiếng Việt English
 
 
 
Thông báo cổ đông
Thông tin tài chính
Chính sách cổ tức
Chiến lược tăng trưởng
Các dự án
Thông tin khác
 
  Thông báo về việc bổ nhiệm Quyền Giám đốc Công ty TNHH 1 thành viên Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán I.P.A (05/05/2009)
 

Ngày 28/4/2009, Chủ tịch Công ty TNHH 1 thành viên Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán I.P.A đã ký quyết định số: 01/2009/QĐ-IPAAM bổ nhiệm bà Đỗ Thanh Hương làm Quyền Giám đốc Công ty.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trân trọng,

Công ty TNHH Một thành viên Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán I.P.A