Tiếng Việt English
 
 
 
Thông báo cổ đông
Thông tin tài chính
Quy định, Quy chế
Các thông tin khác
Liên hệ
 

 

Ban Quan hệ Cổ đông:
Ông Điêu Ngọc Tuấn – Trưởng ban pháp chế.
Bà Nguyễn Thị Hương Thảo - Kế toán trưởng
Tòa nhà văn phòng Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Hà Nội.
Tel: (84 24) 39410510 ext 4115
Fax: (84 24) 39410500
Email: quanhecodong@ipa.com.vn

Phụ trách Công bố thông tin:
Bà Nguyễn Thị Hương Thảo - Người được Ủy quyền CBTT
Tel: (84 24)3 7738405 ext 145