Tiếng Việt English
 
 
 
Thông báo cổ đông
Thông tin tài chính
Quy định, Quy chế
Các thông tin khác
Liên hệ
 
 
  Thông báo cổ đông  
Ngày 10/07/2024 IPA công bố nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 11 Download
Ngày 04/07/2024 IPA công bố thông tin kết quả mua lại trái phiếu trước hạn Download
Ngày 03/07/2024 IPA Công bố kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ mã trái phiếu IPAH2429002 Download
Ngày 26/06/2024 IPA công bố Nghị quyết phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ Download
Ngày 25/06/2024 IPA công bố Quyết định phê duyệt phương án mua lại Trái phiếu trước hạn Download
Ngày 25/06/2024 IPA công bố thông tin mua lại Trái phiếu trước hạn Download
Ngày 21/06/2024 IPA Công bố Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Download
Ngày 21/06/2024 IPA thông báo thay đổi nhân sự Download
Ngày 06/06/2024 IPA Công bố kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ mã trái phiếu IPAH2429001 Download
Ngày 04/06/2024 IPA công bố Nghị quyết phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ Download
Ngày 29/05/2024 Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Download
Ngày 29/05/2024 IPA công bố thông tin về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Download
Ngày 16/05/2024 IPA công bố thông tin về việc nhận được đơn xin từ nhiệm của thành viên HĐQT Download
Ngày 03/05/2024 IPA công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Download
Ngày 19/04/2024 IPA Công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2023 Download
Ngày 08/03/2024 IPA công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận gốc và lãi trái phiếu IPAH2124001 (IPA12101) Download
Ngày 30/01/2024 IPA Công bố thông tin Báo cáo quản trị năm 2023 Download
Ngày 24/01/2024 IPA công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện trả lãi trái phiếu IPAH2225001 (IPA12204) Download
Ngày 17/01/2024 IPA công bố Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ (IPAAM) Download
Ngày 12/01/2024 IPA nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh Cần Thơ cấp thay đổi lần 1 (thay đổi địa chỉ) Download
Ngày 09/01/2024 IPA công bố Nghị quyết của HĐQT về việc chấp thuận/thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan trong năm 2024 Download
Ngày 21/12/2023 IPA thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ Vũ Hiền Download
Ngày 29/11/2023 IPA công bố Nghị quyết HĐQT thông qua việc nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán I.P.A Download
Ngày 21/11/2023 IPA công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận lãi Trái Phiếu IPAH2124003 Download
Ngày 20/11/2023 IPA Thông báo thực hiện ký gửi trái phiếu tại VSDC Download
Ngày 03/11/2023 IPA công bố ngày giao dịch đầu tiên của trái phiếu IPA12101 Download
Ngày 27/10/2023 IPA công bố thông tin về ngày giao dịch đầu tiên của các trái phiếu IPAH2124002, IPAH2124003, IPAH2225001 Download
Ngày 27/10/2023 IPA công bố Nghị quyết HĐQT thông qua việc đăng ký mã trái phiếu IPAH2124001 trên hệ thống giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán Download
Ngày 26/10/2023 IPA công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận lãi trái phiếu IPAH2124002 Download
Ngày 20/10/2023 IPA Thông báo kết quả đăng ký lưu ký trái phiếu và việc thực hiện ký gửi trái phiếu tại VSDC Download
Ngày 28/09/2023 IPA công bố Nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng cổ phần Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nam Cần Thơ Download
Ngày 29/08/2023 IPA Công bố thông tin Báo cáo tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2023 Download
Ngày 29/08/2023 IPA Công bố thông tin tình hình sử dụng vốn trái phiếu 6 tháng đầu năm 2023 Download
Ngày 29/08/2023 IPA Công bố thông tin tình hình thanh toán gốc, lãi 6 tháng đầu năm 2023 Download
Ngày 29/08/2023 IPA Công bố thông tin tình hình thực hiện cam kết 6 tháng đầu năm 2023 Download
Ngày 31/07/2023 IPA Công bố thông tin Báo cáo quản trị 06 tháng đầu năm 2023 Download
Ngày 31/07/2023 IPA Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 02 năm 2023 Download
Ngày 31/07/2023 IPA Công bố thông tin Báo cáo tài chính riêng quý 02 năm 2023 Download
Ngày 31/07/2023 IPA Công bố thông tin Báo cáo tài chính hợp nhất quý 02 năm 2023 Download
Ngày 31/07/2023 IPA Công bố thông tin Giải trình biến động kết quả kinh doanh BCTC riêng và hợp nhất quý 02 năm 2023 Download
Ngày 27/07/2023 IPA thông báo ký hợp đồng kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2023 Download
Ngày 29/06/2023 IPA công bố thông tin BBH ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Download
Ngày 29/06/2023 IPA công bố thông tin NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Download
Ngày 06/06/2023 IPA công bố tài liệu Báo cáo của Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ 2023 Download
Ngày 06/06/2023 IPA công bố Tờ trình về việc chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động Download
Ngày 06/06/2023 IPA công bố Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 Download
Ngày 06/06/2023 IPA công bố Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 Download
Ngày 06/06/2023 IPA công bố tờ trình tổng hợp của HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên 2023 Download
Ngày 06/06/2023 IPA công bố Dự thảo nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 Download
Ngày 06/06/2023 IPA Công bố thông tin tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Download
Ngày 18/05/2023 IPA Công bố thông tin triển khai tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Download
Ngày 17/05/2023 IPA thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Download
Ngày 17/05/2023 Văn bản ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ Thường niên năm 2023 Download
Ngày 20/04/2023 IPA Công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2022 Download
Ngày 18/04/2023 IPA Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Download
Ngày 31/03/2023 IPA Công bố thông tin định kỳ tình hình tài chính 12 tháng năm 2022 Download
Ngày 31/03/2023 IPA Công bố thông tin định kỳ về tình hình sử dụng vốn trái phiếu năm 2022 Download
Ngày 27/03/2023 IPA Công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu 12 tháng năm 2022 Download
Ngày 27/03/2023 IPA Công bố thông tin về tình hình thực hiện các cam kết 12 tháng năm 2022 Download
Ngày 09/02/2023 IPA Công bố Nghị quyết HĐQT thông qua việc giao dịch giữa Công ty với người có liên quan trong năm 2023 Download
Ngày 30/01/2023 IPA Công bố thông tin Báo cáo quản trị năm 2022 Download
Ngày 11/01/2023 IPA báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ Công ty quản lý quỹ IPA Download
Ngày 02/12/2022 IPA thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ Vũ Hiền Download
Ngày 22/09/2022 IPA công bố Nghị quyết HĐQT thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng Download
Ngày 21/09/2022 IPA công bố nghị quyết Hội đồng quản trị về việc triển khai chào bán cổ phiếu ra công chúng Download
Ngày 14/09/2022 Thông báo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tại IPA Download
Ngày 31/08/2022 IPA công bố thông tin chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện tại Bắc Kạn Download
Ngày 29/08/2022 IPA công bố thông tin định kỳ về tình hình sử dụng vốn trái phiếu 6 tháng đầu năm 2022 Download
Ngày 29/08/2022 IPA công bố thông tin tin định kỳ về tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2022 Download
Ngày 29/08/2022 IPA công bố thông tin tin định kỳ về tình hình thanh toán gốc, lãi 6 tháng đầu năm 2022 Download
Ngày 17/08/2022 IPA công bố Nghị quyết HĐQT thông qua việc góp vốn để trở thành công ty mẹ của Công ty CP IVNF Financial Download
Ngày 29/07/2022 IPA công bố báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022 Download
Ngày 27/07/2022 IPA công bố ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung Download
Ngày 25/07/2022 IPA công bố nhận được quyết định chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu Download
Ngày 21/07/2022 IPA thông báo ký hợp đồng Dịch vụ kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2022 Download
Ngày 19/07/2022 IPA công bố nhận được giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp Download
Ngày 14/07/2022 IPA công bố nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán Download
Ngày 12/07/2022 IPA công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu và sửa đổi bổ sung phương án phát hành trái phiếu Download
Ngày 08/07/2022 IPA công bố nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh Cần Thơ Download
Ngày 30/06/2022 IPA công bố Biên bản họp Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Download
Ngày 30/06/2022 IPA công bố thông tin bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 Download
Ngày 30/06/2022 IPA công bố thông tin thay đổi Điều lệ Công ty Download
Ngày 28/06/2022 IPA công bố Nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh Cần Thơ của Công ty Download
Ngày 27/06/2022 IPA công bố kết quả đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu Download
Ngày 27/06/2022 IPA thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu biểu quyết tính đến ngày 27/6/2022 Download
Ngày 08/06/2022 IPA công bố tờ trình bầu HĐQT nhiệm kỳ 2022 -2027 và danh sách ứng viên thành viên HĐQT Download
Ngày 08/06/2022 IPA công bố tờ trình chào bán cổ phiếu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Download
Ngày 08/06/2022 IPA công bố tờ trình tổng hợp tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Download
Ngày 08/06/2022 IPA công bố báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị và kế hoạch hoạt động trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Download
Ngày 08/06/2022 IPA công bố quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Download
Ngày 08/06/2022 IPA công bố giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Download
Ngày 08/06/2022 IPA công bố danh sách thư ký và thành viên ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Download
Ngày 08/06/2022 IPA công bố dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Download
Ngày 08/06/2022 IPA công bố chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Download
Ngày 08/06/2022 IPA công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Download
Ngày 01/06/2022 IPA Thông báo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu Download
Ngày 01/06/2022 IPA công bố chấp thuận phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu Download
Ngày 10/05/2022 IPA công bố nhận chuyển nhượng cổ phần để trở thành công ty mẹ của Công ty CP Dịch vụ và Đầu tư TRUSTLINK Download
Ngày 10/05/2022 IPA Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ Download
Ngày 09/05/2022 IPA công bố Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh tiến độ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022 Download
Ngày 09/05/2022 IPA công bố tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Download
Ngày 09/05/2022 IPA công bố nhận chuyển nhượng cổ phần để trở thành công ty mẹ trực tiếp sở hữu Công ty CP Năng lượng Bắc Hà Download
Ngày 09/05/2022 IPA Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Download
Ngày 09/05/2022 IPA công bố thông tin thay đổi Tổng Giám đốc công ty Download
Ngày 06/05/2022 IPA công bố cổ phiếu IPA đủ điều kiện giao dịch ký quỹ kể từ ngày 09/5/2022 Download
Ngày 29/04/2022 IPA Công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc lùi thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Download
Ngày 19/04/2022 IPA công bố thông tin báo cáo thường niên năm 2021 Download
Ngày 08/04/2022 IPA công bố thông tin về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Download
Ngày 31/03/2022 IPA Công bố thông tin không còn là công ty mẹ trực tiếp của Công ty CP giải pháp tài chính IVND Download
Ngày 29/03/2022 IPA Công bố thông tin định kỳ về tình hình sử dụng vốn trái phiếu 12 tháng năm 2021 Download
Ngày 29/03/2022 IPA Công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính 12 tháng năm 2021 Download
Ngày 29/03/2022 IPA Công bố thông tin định kỳ về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiêu 12 tháng năm 2021 Download
Ngày 29/03/2022 IPA Công bố NQ HĐQT về việc quy định cụ thể và sửa đổi bổ sung các nội dung về chào bán cổ phiếu ra công chúng và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu Download
Ngày 08/03/2022 IPA công bố Nghị quyết HĐQT thông qua việc góp vốn để trở thành công ty mẹ của Công ty CP Công nghệ IVND Download
Ngày 01/03/2022 IPA Công bố kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ mã trái phiếu IPAH2225001 Download
Ngày 24/02/2022 IPA Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT thông qua phương án phát hành trái phiếu Download
Ngày 26/01/2022 IPA Công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021 Download
Ngày 21/01/2022 IPA công bố thông tin nhận được giấy xác nhận thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh Download
Ngày 19/01/2022 IPA công bố Nghị quyết HĐQT thông qua danh mục hồ sơ đăng ký chào bán, phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu Download
Ngày 18/01/2022 IPA công bố Nghị quyết HĐQT về việc nhận chuyển nhượng vốn góp để trở thành công ty mẹ của Công ty TNHH IVND Download
Ngày 14/01/2022 IPA công bố Nghị quyết HĐQT về việc triển khai thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu Download
Ngày 12/01/2022 IPA công bố thông tin Nghị quyết HĐQT thông qua giao dịch với các bên liên quan năm 2022 Download
Ngày 11/01/2022 IPA công bố thông tin Biên bản họp Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 10/01/2022 Download
Ngày 11/01/2022 IPA công bố thông tin thay đổi Điều lệ Công ty ngày 10/01/2022 Download
Ngày 07/01/2022 IPA công bố thông tin dự thao Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 10/01/2022 (update ngày 07/01/2022) Download
Ngày 07/01/2022 IPA công bố thông tin tờ trình về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh và điều lệ công ty (update ngày 07/01/2022) Download
Ngày 07/01/2022 IPA công bố thông tin tờ trình về việc chào bán, phát hành cổ phiếu (update ngày 07/01/2022) Download
Ngày 28/12/2021 IPA công bố thông tin kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021 mã trái phiếu IPAH2124003 Download
Ngày 24/12/2021 IPA công bố NQ HĐQT về việc nhận nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Giải pháp phần mềm tài chính và Chuyển nhượng Cổ phần Công ty CP Dịch vụ HOMEDIRECT Download
Ngày 21/12/2021 IPA công bố thông tin ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu IPA niêm yết bổ sung tại HNX Download
Ngày 20/12/2021 IPA công bố thông tin Tờ trình thay đổi ngành nghề kinh doanh và điều lệ Download
Ngày 17/12/2021 IPA công bố thông tin phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021 Download
Ngày 17/12/2021 IPA công bố thông tin Quyết định của SGDCK Hà Nội chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu IPA Download
Ngày 15/12/2021 IPA công bố thông tin tờ trình về việc chào bán, phát hành cổ phiếu Download
Ngày 14/12/2021 IPA công bố thông tin nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi ngày 13/12/2021 Download
Ngày 10/12/2021 IPA công bố thông tin nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán bổ sung Download
Ngày 09/12/2021 IPA công bố Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường ngày 10/01/2022 Download
Ngày 09/12/2021 IPA công bố mẫu giấy ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 10/01/2022 Download
Ngày 09/12/2021 IPA công bố Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 10/01/2022 Download
Ngày 09/12/2021 IPA Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 Download
Ngày 09/12/2021 Chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 Download
Ngày 09/12/2021 IPA công bố thông tin tổ chức Đại hội đồng cổ đông ngày 10/01/2022 Download
Ngày 06/12/2021 IPA công bố thông tin về ngày trở thành cổ đông lớn công ty cổ phần Bất động sản Thế Kỷ - mã cổ phiếu CRE Download
Ngày 03/12/2021 IPA công bố thông tin Nghị quyết HĐQT thông qua việc đầu tư mua cổ phiếu CRE Download
Ngày 24/11/2021 IPA công bố thông tin thay đổi cổ phiếu có quyền biểu quyết Download
Ngày 24/11/2021 IPA công bố thông tin thay đổi điều lệ công ty ngày 23/11/2021 Download
Ngày 23/11/2021 IPA Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu Download
Ngày 23/11/2021 IPA công bố thông tin kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021 mã trái phiếu IPAH2124002 Download
Ngày 12/11/2021 IPA công bố thông tin về việc chào bán trái phiếu riêng lẻ năm 2021 mã trái phiếu IPAH2124002 Download
Ngày 10/11/2021 IPA công bố thông tin về việc về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của công ty Download
Ngày 09/11/2021 IPA công bố thông tin về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành Download
Ngày 09/11/2021 IPA Thông báo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (phát hành cổ phiếu thưởng) Download
Ngày 03/11/2021 IPA công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 Download
Ngày 26/10/2021 IPA công bố ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu IPA tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội Download
Ngày 22/10/2021 IPA công bố Nghị quyết HĐQT thông qua các vấn đề liên quan phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu Download
Ngày 20/10/2021 IPA công bố ngày hủy đăng ký giao dịch và ngày giao dịch cuối cùng tại Upcom Download
Ngày 20/10/2021 IPA công bố thông tin kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ Download
Ngày 20/10/2021 IPA công bố thông tin thay đổi cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành ngày 20/10/2021 Download
Ngày 20/10/2021 IPA công bố thông tin dự kiến ngày giao dịch cuối cùng tại thị trường Upcom và dự kiến ngày giao dịch đầu tiên tại HNX Download
Ngày 19/10/2021 IPA công bố thông tin quyết định chấp thuận niêm yết cổ phiếu IPA của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội Download
Ngày 14/10/2021 IPA công bố thông tin về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Download
Ngày 07/10/2021 IPA công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn Download
Ngày 27/09/2021 IPA công bố tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty Download
Ngày 27/09/2021 IPA công bố thông tin giao dịch bán cổ phiếu quỹ Download
Ngày 09/09/2021 IPA công bố Nghị quyết HĐQT thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ Download
Ngày 30/08/2021 IPA công bố thông tin định kỳ về tình hình sử dụng vốn trái phiếu 6 tháng đầu năm 2021 Download
Ngày 30/08/2021 IPA công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2021 Download
Ngày 30/08/2021 IPA công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi 6 tháng đầu năm 2021 Download
Ngày 27/08/2021 IPA công bố thông tin bổ nhiệm Chủ tịch và Thành viên Ủy ban kiểm toán Download
Ngày 10/08/2021 IPA CBTT Nghị quyết HĐQT về việc chuyển sàn giao dịch cổ phiếu Download
Ngày 06/08/2021 IPA công bố kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan người nội bộ - công ty TNHH Quản lý Đầu tư H&H Download
Ngày 30/07/2021 IPA CBTT Báo cáo quản trị công ty bán niên năm 2021 Download
Ngày 30/07/2021 Báo cáo quản trị công ty bán niên năm 2021 Download
Ngày 09/07/2021 IPA Thông báo ký hợp đồng Dịch vụ kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2021 Download
Ngày 07/07/2021 IPA công bố thông tin Báo cáo Kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ Download
Ngày 01/07/2021 IPA công bố thông tin Giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ Download
Ngày 01/07/2021 IPA công bố thông tin Biên bản họp và Nghị Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Download
Ngày 01/07/2021 Biên bản họp và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Download
Ngày 01/07/2021 IPA công bố thông tin thay đổi thành viên Hội đồng quản trị Download
Ngày 30/06/2021 IPA công bố thông tin nhận được đơn xin từ nhiệm của Thành viên HĐQT Download
  Đơn xin từ nhiệm Download
Ngày 29/06/2021 IPA công bố thông tin Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ Download
Ngày 29/06/2021 IPA công bố thông tin Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ Download
Ngày 24/06/2021 IPA công bố Thông báo Giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ Download
Ngày 11/06/2021 IPA công bố thông tin giao dịch quyền mua cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ Download
Ngày 10/06/2021 Giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ Download
Ngày 07/06/2021 IPA công bố thông tin về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Download
Ngày 07/06/2021 Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
  Thông báo họp đại hội cổ đông Download
  Chương trình họp đại hội cổ đông thường niên năm 2021 Download
  Quy chế tổ chức họp đại hội cổ đông thường niên năm 2021 Download
  Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị và kế hoạch kinh doanh trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Download
  Tờ trình của hội đồng quản trị công ty CP tập đoàn đầu tư I.P.A Download
  Tờ trình về việc phê duyệt các quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động của hội đồng quản trị Download
  Quy chế hoạt động của hội đồng quản trị Download
  Quy chế nội bộ về quản trị công ty Download
  Dự thảo nghị quyết Download
  Phiếu biểu quyết Download
Ngày 03/06/2021 IPA công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty (đăng ký thay đổi lần thứ 8) Download
Ngày 07/05/2021 IPA công bố thông tin họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Download
Ngày 23/04/2021 Điều lệ công ty CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A Download
Ngày 23/04/2021 IPA công bố thông tin thay đổi Điều lệ công ty Download
Ngày 23/04/2021 IPA công bố biên bản kiểm phiếu biểu quyết và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản Download
Ngày 20/04/2021 CBTT Báo cáo thường niên năm 2020 Download
Ngày 20/04/2021 Báo cáo thường niên năm 2020 Download
Ngày 08/04/2021 IPA công bố thông tin kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ năm 2021 mã trái phiếu IPAH2124001 Download
Ngày 05/04/2021 Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc công ty CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A nhận sáp nhập công ty TNHH MTV Tài Chính IPA và Niêm yết cổ phiếu Download
Ngày 29/03/2021 công ty CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A công bố thông tin về việc chào bán trái phiếu riêng lẻ năm 2021 mã trái phiếu IPAH2124001 Download
Ngày 29/03/2021 I.P.A công bố Nghị quyết của HĐQT về việc ký hợp đồng hợp tác đầu tư với tổ chức, cá nhân khác Download
Ngày 05/03/2021 IPA CBTT Nghị quyết của HĐQT về việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Download
Ngày 04/03/2021 IPA công bố quyết định của HĐQT về việc chuyển nhượng cổ phần Download
Ngày 29/01/2021 IPA công bố thông tin Báo cáo quản trị công ty đại chúng năm 2020 Download
Ngày 29/01/2021 IPA Báo cáo quản trị công ty niêm yết năm 2020 Download
Ngày 25/12/2020 IPA công bố quyết định của HĐQT về việc nhận chuyển nhượng cổ phần Download
Ngày 29/09/2020 CBTT Quyết định của HĐQT Thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng giao dịch với các công ty con, công ty liên kết, người nội bộ và người có liên quan khác (tổ chức hoặc cá nhân) của công ty Download
Ngày 01/09/2020 IPA công bố thông tin kết quả phát hành Trái phiếu doanh nghiệp ( Mã IPA202011) Download
Ngày 01/09/2020 IPA công bố thông tin kết quả phát hành Trái phiếu doanh nghiệp ( Mã IPA202010) Download
Ngày 01/09/2020 IPA công bố thông tin kết quả phát hành Trái phiếu doanh nghiệp ( Mã IPA202009) Download
Ngày 01/09/2020 IPA công bố thông tin kết quả phát hành Trái phiếu doanh nghiệp ( Mã IPA202008) Download
Ngày 19/08/2020 IPA công bố thông tin kết quả phát hành Trái phiếu doanh nghiệp ( Mã IPA202007) Download
Ngày 19/08/2020 IPA công bố thông tin kết quả phát hành Trái phiếu doanh nghiệp ( Mã IPA202006) Download
Ngày 19/08/2020 IPA công bố thông tin kết quả phát hành Trái phiếu doanh nghiệp ( Mã IPA202005) Download
Ngày 12/08/2020 CBTT IPA: Nghị Quyết của HĐQT về việc Thông qua Phương án phát hành riêng lẻ Trái Phiếu công ty CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A năm 2020 với các mã IPA202008, IPA202009, IPA 202010, IPA 202011 Download
Ngày 08/08/2020 CBTT IPA công bố thông tin thay đổi tổng giám đốc của công ty Download
Ngày 04/08/2020 IPA công bố thông tin kết quả phát hành Trái phiếu doanh nghiệp ( Mã IPA202004) Download
Ngày 04/08/2020 IPA công bố thông tin kết quả phát hành Trái phiếu doanh nghiệp ( Mã IPA202003) Download
Ngày 04/08/2020 IPA công bố thông tin kết quả phát hành Trái phiếu doanh nghiệp ( Mã IPA202002) Download
Ngày 30/07/2020 CBTT Quyết định của HĐQT về việc ký hợp đồng dịch vụ với công ty CP Chứng Khoán VNDIRECT trong năm 2020 Download
Ngày 30/07/2020 CBTT – BCTC Q2/2020 Download
Ngày 30/07/2020 BCTC IPAR Quý 2.2020 Download
Ngày 30/07/2020 CBTT. BCTC IPAHN Quý 2.2020 Download
Ngày 30/07/2020 Giải trình biến động KQKD Q2.2020 Download
Ngày 30/07/2020 CBTT. Báo cáo tình hình quản trị quản trị công ty niêm yết (bán niên 2020) Download
Ngày 30/07/2020 Báo cáo tình hình quản trị quản trị công ty niêm yết (bán niên 2020) Download
Ngày 16/07/2020 IPA. CBTT về việc ký hợp đồng kiểm toán và soát xét BCTC cho năm tài chính 2020 Download
Ngày 15/07/2020 IPA. CBTT Nghị Quyết của HĐQT về việc Thông qua Phương án phát hành riêng lẻ Trái Phiếu công ty CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A năm 2020 Download
Ngày 29/06/2020 IPA. CBTT Biên bản và Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Download
Ngày 22/06/2020 Dự thảo nghị quyết DHCD thường niên năm 2020 Download
Ngày 18/06/2020 Tờ trình của HDQT Download
Ngày 18/06/2020 Thông báo mời họp DHCD thường niên năm 2020 Download
Ngày 18/06/2020 Quy chế tổ chức họp DHCD thường niên năm 2020 Download
Ngày 18/06/2020 Giấy ủy quyền tham dự DHCD thường niên năm 2020 Download
Ngày 18/06/2020 Báo cáo của HDQT Download
Ngày 18/06/2020 Chương trình họp DHCD thường niên năm 2020 Download
Ngày 15/06/2020 Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức DHCD thường niên 2020 Download
Ngày 28/05/2020 IPA. CBTT Quyết định của HĐQT về việc bô nhiệm Trưởng ban kiểm toán nội bộ Download
Ngày 19/05/2020 IPA công bố thông tin nghị quyết HĐQT về việc họp ĐHCĐ thường niên năm 2020 Download
Ngày 19/05/2020 Thông báo về ngày cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Download
Ngày 21/04/2020 IPA công bố thông tin kết quả phát hành Trái phiếu riêng lẻ năm 2020 Download
Ngày 20/04/2020 CBTT Báo cáo thường niên năm 2019 Download
Ngày 15/04/2020 IPA CBTT Quyết định của HĐQT về việc ký kết các Hợp đồng Dịch vụ với công ty CP Chứng khoán VNDIRECT Download
Ngày 07/04/2020 CBTT văn bản chấp thuận việc gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ năm 2020 của Sở KHĐT Hà Nội Download
Ngày 31/03/2020 IPA công bố thông tin chào bán riêng lẻ Trái phiếu Download
Ngày 19/02/2020 CBTT văn bản của UBCKNN chấp thuận cho công ty được gia hạn thời gian công bố BCTC của công ty lập cho năm tài chính 2020 Download
Ngày 22/01/2020 công bố báo cáo quản trị công ty đại chúng năm 2019 Download
Ngày 22/01/2020 Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết Download
Ngày 17/10/2019 công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA: CBTT về Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư I.P.A Download
Ngày 17/10/2019 công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA: CBTT Nghị quyết về việc chuyển nhượng Cổ phần trong công ty con Download
Ngày 11/07/2019 công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA: CBTT về việc ký hợp đồng kiểm toán và soát xét BCTC cho năm tài chính 2019 Download
Ngày 29/06/2019 công bố thông tin Nghị Quyết & Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Download
Ngày 18/06/2019 công bố thông tin tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Download
Ngày 09/05/2019 CBTT văn bản chấp thuận việc gia hạn tổ chức đhđcđ của Sở KHĐT Hà Nội Download
Ngày 06/05/2019 IPA công bố thông tin nghị quyết HĐQT về việc họp ĐHCĐ thường niên năm 2019 Download
Ngày 06/05/2019 Thông báo về ngày cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Download
Ngày 20/04/2019 công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA: Báo cáo thường niên công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA Download
Ngày 09/04/2019 công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA: CBTT về việc thay đổi Kế toán trưởng và Người được Ủy quyền CBTT Download
Ngày 23/01/2019 công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA: CBTT Nghị Quyết HĐQT thông qua việc ký Hợp đồng với công ty CP CHứng khoán VNDIRECT Download
Ngày 23/07/2018 công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA: CBTT về việc ký hợp đồng kiểm toán và soát xét BCTC cho năm tài chính 2018 Download
Ngày 19/07/2018 công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA: Giải thể công ty CP tư vấn quản trị tài chính IPA Download
Ngày 19/07/2018 công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA: công ty TNHH bất động sản ANVIE nhận chuyển nhượng và trở thành công ty mẹ của công ty CP Khách sạn du lịch Đại Dương Download
Ngày 10/07/2018 công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA: Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Download
Ngày 10/07/2018 công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA: Biên bản họp đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Download
Ngày 30/06/2018 công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA: Quy chế tổ chức họp đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Download
Ngày 30/06/2018 công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA: Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị, kết quả hoạt động năm 2017 Download
Ngày 30/06/2018 công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA: Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2018 Download
Ngày 30/06/2018 công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA: Tờ trình của Hội đồng quản trị Download
Ngày 30/06/2018 công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA: Quy chế nội bộ về quản trị công ty cổ phần tập đoàn đầu tư I.P.A Download
Ngày 29/06/2018 công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA: Thư mời họp Đại Hội Cổ Đông năm 2018 Download
Ngày 29/06/2018 công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA: Chương trình họp Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2018 Download
Ngày 29/06/2018 công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA: Giấy ủy quyền tham dự họp Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2018 Download
Ngày 01/06/2018 công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA CBTT về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2018 của công ty cho cổ đông hiện hữu như sau: Ngày đăng ký cuối cùng: 25/6/2018
Nội dung: Theo Thông báo số 33/2018/IPA đính kèm
Download
Ngày 26/04/2018 công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA CBTT về việc thực hiện chi trả cổ tức Download
Ngày 20/04/2018 công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA Báo cáo thường niên năm 2017 Download
Ngày 30/01/2018 công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2017 Download
Ngày 19/07/2017 công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA công bố thông tin về việc ký Hợp đồng kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 Download
Ngày 01/06/2017 Biên bản họp đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Download
Ngày 01/06/2017 Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Download
Ngày 20/05/2017 công Bố Thông Tin về việc Họp đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Download
Ngày 20/05/2017 Thư mời Họp đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Download
Ngày 20/05/2017 Chương trình đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Download
Ngày 20/05/2017 Ủy quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Download
Ngày 20/05/2017 Quy chế Họp đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Download
Ngày 20/05/2017 Báo cáo của hội đồng quản trị IPA - đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Download
Ngày 20/05/2017 Báo cáo của Ban Kiểm Soát - đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Download
Ngày 20/05/2017 Tờ Trình của hội đồng quản trị - đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Download
Ngày 20/05/2017 Tờ trình về sửa đổi bổ sung điều lệ - đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Download
Ngày 20/05/2017 Tờ trình của hội đồng quản trị - đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Download
Ngày 20/05/2017 Thư đề cử, ứng cử thành viên hội đồng quản trị - đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Download
Ngày 28/04/2017 công Bố Thông Tin Báo Cáo Tài Chính Quý 1 năm 2017 Download
Ngày 28/04/2017 Báo Cáo Tài Chính Riêng - công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư IPA - Quý 1 năm 2017 Download
Ngày 28/04/2017 Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất - công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư IPA - Quý 1 năm 2017 Download
Ngày 28/04/2017 Giải Trình Biến Động Kết Quả Kinh Doanh Quý 1 năm 2017-2018 Download
Ngày 10/04/2017 Giải Trình Biến Động Sau Kiểm Toán Kết Quả Kinh Doanh Năm 2016 Download
Ngày 05/04/2017 công Bố Thông Tin Báo Cáo Tài Chính Quý 4 Năm 2016 Download
Ngày 05/04/2017 Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Download
Ngày 05/04/2017 Báo Cáo Tài Chính Riêng Download
Ngày 18/03/2017 Thông báo ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu đăng ký giao dịch bổ sung. công ty cổ phần tập đoàn đầu tư IPA Download
Ngày 07/03/2017 Quyết định về việc chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu của công ty cổ phần tập đoàn đầu tư IPA Download
Ngày 03/03/2017 công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA công bố giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 44-2016 Download
Ngày 28/02/2017 công văn của UBCKNN: Chấp thuận cho công ty IPA gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính Download
Ngày 15/02/2017 công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA công bố thông tin bất thường về việc thay đổi Giấy chứng nhận DKDN lần thứ 7, sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty và thay đổi số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ty Download
Ngày 24/01/2017 Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016 Tập đoàn IPA Download
Ngày 06/01/2017 công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA CBTT Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu Download
Ngày 03/01/2017 công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA CBTT về việc thành lập công ty con Download
Ngày 30/12/2016 công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA CBTT về việc Ký hợp đồng chuyển nhượng và thực hiện giao dịch chuyển nhượng vốn góp tại công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán I.P.A Download
Ngày 13/12/2016 công ty CP Tập đoàn Đầu tư ban hành Nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu Download
Ngày 29/11/2016Tập đoàn IPA tổ chức lễ động thổ xây dựng hai dự án quy mô lớn tại Đà Nẵng và Lào Cai

Cuối tháng 10/2016 vừa qua các công ty con thuộc Tập đoàn IPA đã tổ chức lễ động thổ để bắt đầu việc triển khai đầu tư xây dựng hai dự án lớn của Tập đoàn. Cụ thể:

Ngày 22/10/2016 công ty Cổ phần Hòn Ngọc Á Châu tổ chức lễ động thổ cho việc xây dựng Khu du lịch Anvie Danang Beach Resort thuộc Dự án Khu du lịch ven biển của công ty CP Hòn Ngọc Á Châu. Cùng với lễ động thổ, công ty CP Hòn Ngọc Á Châu và Ngân hàng Vietcombank cũng đã chính thức ký kết thỏa thuận về việc VietcomBank tài trợ vốn cho việc đầu tư xây dựng Khu du lịch Anvie Danang Beach Resort với tổng số vốn lên đến 420 tỷ đồng. Dự án Khu du lịch ven biển tại đường Võ Nguyên Giáp, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn do công ty CP Hòn Ngọc Á Châu là chủ đầu tư với tổng diện tích 17 ha.

Theo quy hoạch chi tiết 1/500 thì Dự án Khu du lịch ven biển của công ty Cổ phần Hòn Ngọc Á Châu bao gồm hai phân khu: (i) Phân khu Resort/khách sạn nghỉ dưỡng tiêu chuẩn 5 sao có diện tích khoảng 6,5ha, quy mô khoảng 500 phòng khách sạn và condo-tel với hệ thống cây xanh, thảm cỏ, hồ nước, khu giải trí trong nhà, khu giải trí ngoài trời, hệ thống nhà hàng, quán bar, spa, bể bơi, các công trình đa năng phục vụ tổ chức các hội nghị và sự kiện, các khối phòng khách sạn, biệt thự ven biển; (ii) Phân khu biệt thự và căn hộ nghỉ dưỡng có diện tích khoảng 10,5ha bao gồm gần 100 căn biệt thự nghỉ dưỡng và các khối căn hộ cao tầng với tổng số khoảng 900 căn hộ.

(Chủ đầu tư và các đại biểu danh dự thực hiện nghi thức khởi công dự án)
Tiếp đó, ngày 29/10/2016 một công ty khác thuộc Tập đoàn IPA là công ty CP Năng Lượng Bắc Hà cũng đã tổ chức lễ động thổ xây dựng Nhà máy thủy điện Nậm Phàng B trên cùng tuyến năng lượng với nhà máy thủy điện Nậm Phàng hiên nay của công ty tại xã Nậm Khánh, huyện Bắc Hà, tỉnh Lao Cai. Dự án thủy điện Nậm Phàng B có công suất sự kiến là 4,5khw với tổng mức vốn đầu tư là hơn 100 tỷ đồng.

Ngày 23/11/2016 công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA xin thông báo về việc thay đổi con dấu của công ty Download
Ngày 16/11/2016 công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA xin thông báo về việc thay đổi địa chỉ trụ sở của công ty Download
Ngày 01/09/2016KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2016 CỦA MỘT SỐ ĐƠN VỊ THUỘC TẬP ĐOÀN IPA

Trong 6 tháng đầu năm 2016, các công ty thành viên của Tập đoàn đầu tư IPA đã thu được các kết quả rất tích cực cả về doanh thu và lợi nhuận, cụ thể như sau:

công ty CP Chứng khoán VNDIRECT có doanh thu đạt 340,26 tỷ đồng, tăng mạnh 55% so với cùng kỳ năm 2015, lợi nhuận sau thuế đạt 93,5 tỷ đồng, tăng 22,7% so với 06 tháng đầu năm 2015 và bằng 50,5% kế hoạch năm 2016 (185,1 tỷ). Hoạt động môi giới chứng khoán tiếp tục tăng trưởng với doanh thu môi giới đạt 276,9 tỷ đồng (tăng 24,7% so với cùng kỳ 2015). Thị phần môi giới của công ty trên hai sàn trong Quý 2/2016 lần lượt có vị trí thứ 2 trên sàn HNX (10,06%) và vị trí thứ 4 trên sàn HSX (thị phần 5,85%). Cùng với sự tăng trưởng của hoạt động môi giới, doanh thu hoạt động dịch vụ tài chính và dịch vụ ngân hàng đầu tư cũng có sự tăng trưởng tốt.

công ty TNHH Một thành viên quản lý quỹ đầu tư chứng khoán IPA (“IPAAM”) có lợi nhuận sau thuế là 6,015 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ năm 2015. Lợi nhuận của IPAAM tăng trưởng chủ yếu từ hoạt động tự doanh, quản lý danh mục và kết quả thu từ đầu tư dài hạn.

công ty CP Năng lượng Bắc Hà trong 6 tháng đầu năm 2016 đã sản xuất và cung cấp 33.606.000 KWh điện cho hệ thống mạng lưới điện quốc gia. Với sản lượng điện cung cấp nêu trên thì trong 6 tháng đầu năm công ty Bắc Hà đã có: (i) Doanh thu là 74,88 tỷ đồng, đạt 55% kế hoạch năm 2016, (ii) Lợi nhuận sau thuế đạt 30,01 tỷ đồng, bằng 74,1% so với kế hoạch năm 2016.

công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA với đặc thù là công ty nắm giữ cổ phần/phần vốn góp tại các công ty thành viên thì trong 6 tháng đầu năm 2016 tổng doanh thu hợp nhất đạt 958,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 46,58 tỷ đồng.

Ngày 30/07/2016 Báo cáo Tài chính quý 2 năm 2016 Tập đoàn IPA Download
Ngày 30/07/2016 Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết Download
Ngày 25/07/2016 công bố thông tin về việc thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin Download
Ngày 20/07/2016 công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính Download
Ngày 25/06/2016 công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 Download
Ngày 15/06/2016Thông báo về việc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 và tài liệu họp ĐHĐCĐ

công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA (trụ sở đăng ký tại số 59 phố Lý Thái Tổ, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103021608 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp) trân trọng thông báo mời quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, cụ thể như sau:
1. Thời gian họp: 14h00 ngày Thứ 6, 24/6/2016
2. Địa điểm họp: Hội trường tầng 8 - Số 1 Nguyễn Thượng Hiền - Hai Bà Trưng - Hà Nội
3. Nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông: • Báo cáo về công tác quản trị, kết quả hoạt động năm 2015 và kế hoạch năm 2016 • Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2015 • Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán • Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
4. Thành phần dự họp: Các cổ đông có tên trong Danh sách sở hữu cổ phần của công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA chốt tại ngày 8/6/2016. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND/CCCD/HC và Giấy ủy quyền (nếu nhận ủy quyền).
5. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty theo địa chỉ www.ipa.com.vn
Tài liệu họp ĐHĐCĐ xin vui lòng xem trong các files đính kèm

Ngày 15/06/2016 Thông báo chấm dứt hiệu lực các giấy chứng nhận cổ đông cấp trước ngày 9/5/2016 Download
Ngày 15/06/2016 Thông báo ngày giao dịch đầu tiên Cổ phiếu IPA trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội Download
Ngày 15/06/2016 Đăng ký giao dịch cổ phiếu IPA tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội Download
Ngày 26/05/2016 Thông báo về việc đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2016 của công Ty CP Tập Đoàn Đầu Tư IPA Download
Ngày 11/05/2016 Đăng ký lưu ký cổ phiếu IPA Download
Ngày 26/03/2016 Thông báo chốt danh sách cổ đông vào ngày 26/03/2016 Download
Ngày 08/08/2015 Biên bản và nghị quyết ĐHCĐ IPA năm 2015 Download
Ngày 27/07/2015Thông báo tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA xin thông báo mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 được tổ chức vào ngày 7/8/2015 chi tiết
Nội dung chi tiết của Thông báo và các tài liệu họp xin mời quý cổ đông xem trong các file đính kèm

Ngày 06/07/2015Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA xin thông báo đến Quý Cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
Nội dung chi tiết của Thông báo xin mời quý cổ đông xem trong file đính kèm

Ngày 06/07/2015Thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký lưu ký cổ phiếu của công ty tại Trung Tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Để chuẩn bị đăng ký lưu ký cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, công ty CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A thông báo chốt danh sách cổ đông vào ngày 10/6/2015 để thực hiện đăng ký lưu ký cổ phiếu của công ty. Tuy nhiên, do có nhiều cổ đông đến chưa kịp cập nhật/điều chỉnh thông tin cá nhân trong danh sách cổ đông cho phù hợp với thực tế hiện tại nên công ty quyết định điều chỉnh ngày chốt danh sách cổ đông sang ngày 20/7/2015 để cổ đông có thêm thời gian điều chỉnh thông tin trên danh sách cổ đông.
Nội dung chi tiết của Thông báo xin mời quý cổ đông xem trong file đính kèm

Ngày 26/05/2015 Thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện lưu ký cổ phiếu Download
Ngày 30/12/2014 Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Download
Ngày 30/12/2014 Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Download
Ngày 31/10/2014 Thông báo trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt Tập đoàn IPA Download
Ngày 01/08/2014 Biên bản và nghị quyết ĐHCĐ IPA năm 2014 Download
Ngày 29/07/2014 Tài liệu họp ĐHCĐ IPA năm 2014 Download
Ngày 22/07/2014 Tài liệu họp ĐHCĐ năm 2014 Download
Ngày 11/07/2014 Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức họp ĐHCĐ 2014 Download
Ngày 23/10/2013 Phiếu đăng ký nhận cổ tức bằng chuyển khoản Download
Ngày 21/10/2013 Thông báo chi trả cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt Download
Ngày 21/10/2013 Nghị quyết HĐQT công ty CP tập đoàn đầu tư IPA Download
Ngày 21/10/2013 Biên bản họp HĐQT công ty CP tập đoàn đầu tư IPA Download
Ngày 01/08/2013 Biên bản họp ĐHCĐ thường niên IPA năm 2013 Download
Ngày 01/08/2013 Nghị quyết họp ĐHCĐ thường niên IPA năm 2013 Download
Ngày 29/07/2013 Tài liệu Đại hội Cổ Đông IPA 2013 Download
Ngày 12/07/2013 Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức họp ĐHCĐ 2013 Download
Ngày 10/06/2013 Báo cáo Tài chính năm 2012 Tập đoàn IPA Download
Ngày 06/02/2013 Thư gửi Cổ đông IPA Download
Ngày 06/08/2012 Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên 2012 Download
Ngày 27/07/2012 Tài liệu Đại hội Cổ Đông IPA 2012 Download
Ngày 19/07/2012 Thông báo mời họp Đại hội Cổ Đông IPA 2012 Download
Ngày 21/06/2012 Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức họp ĐHCĐ 2012 Download
Ngày 20/06/2012 Báo cáo Tài chính năm 2011 Tập đoàn IPA Download
Ngày 29/05/2012 Gia hạn tổ chức ĐHCD thường niên Download
Ngày 27/11/2011 Thông báo phát hành trái phiếu Download
Ngày 04/07/2011 Nghị quyết ĐHCĐ thường niên Tập đoàn IPA năm 2011 Download
Ngày 24/06/2011 Tài liệu cuộc họp ĐHCĐ IPA 2011 ngày 24/06/2011 Download
Ngày 24/06/2011 Thông báo về danh sách Cổ đông không gửi được thư mời Download
Ngày 15/06/2011 Tài liệu Đại hội Cổ đông IPA 2011 Download
Ngày 08/06/2011 Thông báo mời họp ĐHCĐ Tập đoàn IPA Download
Ngày 30/05/2011 Thông báo chốt DS cổ đông tổ chức ĐHCĐ thường niên IPA 2011 Download
Ngày 13/05/2011 Thông báo hoãn tổ chức Đại hội cổ đông IPA 2011 Download
Ngày 17/06/2010 Thông báo tổ chức thành công đại hội cổ đông IPA 2010 Download
Ngày 04/06/2010 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông IPA 2010 Download
Ngày 28/05/2010 Thông báo triệu tập Đại hội cổ đông IPA 2010 Download
Ngày 07/05/2010 Báo cáo thường niên IPA 2009 Download
Ngày 17/03/2010 Báo cáo Tài chính hợp nhất đã Kiểm toán IPA 2009 Download
Ngày 12/02/2010 Thông báo bổ nhiệm Giám đốc điều hành Tập đoàn Đầu tư IPA Download
Ngày 17/07/2009 Thông báo tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên 2009 Download
Ngày 17/07/2009 Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 Download
Ngày 08/07/2009 Thông báo Họp Đại Hội cổ đông ngày 15/07/2009 Download
  Báo cáo hoạt động của HĐQT Download
  Báo cáo hoạt động của HĐQT Download
  Báo cáo kết quả kinh doanh 2008 và kế hoạch 2009 Download
  Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2008 Download
  Báo cáo tài chính tóm tắt hợp nhất của IPA năm 2008 Download
  Báo cáo lựa chọn công ty kiểm toán độc lập Download
Ngày 03/06/2009 Báo cáo tài chính tóm tắt hợp nhất của IPA năm 2008 Download
Ngày 02/03/2009 Thông báo về việc Uỷ quyền VNDirect quản lý cổ đông IPA Download
Ngày 05/11/2008 Thông báo gửi cổ đông v/v chi trả cổ tức 2007 Download
Ngày 05/11/2008 Mẫu đăng ký chi trả cổ tức bằng chuyển khoản Download
Ngày 21/10/2008 Nghị quyết ĐHCĐ thông qua các BC thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ Download
Ngày 21/10/2008 Nghị quyết ĐHCĐ thông qua việc nhận sáp nhập Download
Ngày 06/10/2008 Về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản Download
Ngày 06/10/2008 Các báo cáo tài liệu liên quan đến việc xin ý kiến cổ đông Download
Ngày 28/08/2008 Kết quả Hội nghị Nhà Đầu tư Download
Ngày 22/08/2008 Tài liệu phục vụ "hội nghị nhà đầu tư IPA" Download
Ngày 14/01/2008 Thông báo sáp nhập công ty và tạm ngừng thực hiện tt chuyển nhượng Chi tiết...