Tiếng Việt English
 
 
 
Thông báo cổ đông
Thông tin tài chính
Quy định, Quy chế
Các thông tin khác
Liên hệ
 
 
  Thông tin tài chính  
Ngày 28/04/2024-17:08 IPA Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 01 năm 2024 Download
Ngày 28/04/2024-17:06 IPA Công bố thông tin Báo cáo tài chính riêng quý 01 năm 2024 Download
Ngày 28/04/2024-17:03 IPA Công bố thông tin Báo cáo tài chính hợp nhất quý 01 năm 2024 Download
Ngày 28/04/2024-17:01 IPA Công bố thông tin Giải trình biến động kết quả kinh doanh BCTC riêng và hợp nhất quý 01 năm 2024 Download
Ngày 30/03/2024-17:32 IPA Công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2023 Download
Ngày 30/03/2024-17:30 IPA Công bố thông tin Báo cáo tài chính riêng năm 2023 Download
Ngày 30/03/2024-17:28 IPA Công bố thông tin Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 Download
Ngày 30/03/2024-17:25 IPA Công bố thông tin Giải trình biến động kết quả kinh doanh BCTC riêng và hợp nhất năm 2023 Download
Ngày 30/01/2024-17:28 IPA Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 04 năm 2023 Download
Ngày 30/01/2024-17:27 IPA Công bố thông tin Báo cáo tài chính riêng quý 04 năm 2023 Download
Ngày 30/01/2024-17:25 IPA Công bố thông tin Báo cáo tài chính hợp nhất quý 04 năm 2023 Download
Ngày 30/01/2024-17:24 IPA Công bố thông tin Giải trình biến động kết quả kinh doanh BCTC riêng và hợp nhất quý 04 năm 2023 Download
Ngày 30/10/2023-16:53 IPA Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 03 năm 2023 Download
Ngày 30/10/2023-16:52 IPA Công bố thông tin Báo cáo tài chính riêng quý 03 năm 2023 Download
Ngày 30/10/2023-16:52 IPA Công bố thông tin Báo cáo tài chính hợp nhất quý 03 năm 2023 Download
Ngày 30/10/2023-16:51 IPA Công bố thông tin Giải trình biến động kết quả kinh doanh BCTC riêng quý 03 năm 2023 Download
Ngày 29/08/2023-17:17 IPA Công bố thông tin Báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2023 (bản tiếng Anh) Download
Ngày 29/08/2023-17:17 IPA Công bố thông tin Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2023 (bản tiếng Anh) Download
Ngày 29/08/2023-17:15 IPA Công bố thông tin Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 Download
Ngày 29/08/2023-17:15 IPA Công bố thông tin Báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2023 Download
Ngày 29/08/2023-17:14 IPA Công bố thông tin Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2023 Download
Ngày 29/08/2023-17:14 IPA Công bố thông tin Giải trình biến động kết quả kinh doanh BCTC riêng và hợp nhất bán niên năm 2023 Download
Ngày 28/04/2023-15:19 IPA Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 01 năm 2023 Download
Ngày 28/04/2023-15:18 IPA Công bố thông tin Báo cáo tài chính riêng quý 01 năm 2023 Download
Ngày 28/04/2023-15:17 IPA Công bố thông tin Báo cáo tài chính hợp nhất quý 01 năm 2023 Download
Ngày 28/04/2023-15:17 IPA Công bố thông tin Giải trình biến động kết quả kinh doanh BCTC riêng và hợp nhất quý 01 năm 2023 Download
Ngày 31/03/2023-14:12 IPA Công bố thông tin Báo cáo tài chính riêng kiểm toán năm 2022 (bản tiếng Anh) Download
Ngày 31/03/2023-14:12 IPA Công bố thông tin Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2022 (bản tiếng Anh) Download
Ngày 31/03/2023-14:11 IPA Công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2022 Download
Ngày 31/03/2023-14:11 IPA Công bố thông tin Báo cáo tài chính riêng năm 2022 Download
Ngày 31/03/2023-14:10 IPA Công bố thông tin Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 Download
Ngày 31/03/2023-14:10 IPA Công bố thông tin Giải trình biến động kết quả kinh doanh BCTC riêng và hợp nhất quý năm 2022 Download
Ngày 30/01/2023-17:02 IPA Công bố thông tin Báo cáo tài chính riêng quý 04 năm 2022 Download
Ngày 30/01/2023-17:02 IPA Công bố thông tin Báo cáo tài chính hợp nhất quý 04 năm 2022 Download
Ngày 30/01/2023-17:02 IPA Công bố thông tin Giải trình biến động kết quả kinh doanh BCTC riêng và hợp nhất quý 04 năm 2022 Download
Ngày 31/10/2022-17:07 IPA Công bố thông tin Báo cáo tài chính riêng quý 03 năm 2022 Download
Ngày 31/10/2022-17:06 IPA Công bố thông tin Báo cáo tài chính hợp nhất quý 03 năm 2022 Download
Ngày 31/10/2022-17:06 IPA Công bố thông tin Giải trình biến động kết quả kinh doanh BCTC riêng và hợp nhất quý 03 năm 2022 Download
Ngày 29/08/2022-17:23 Công bố thông tin Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2022 Download
Ngày 29/08/2022-17:23 IPA Công bố thông tin Báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2022 Download
Ngày 29/08/2022-17:22 IPA Công bố thông tin Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2022 Download
Ngày 29/08/2022-17:22 IPA Công bố thông tin Giải trình biến động kết quả kinh doanh 06 tháng đầu năm 2022 Download
Ngày 29/07/2022-16:52 IPA Công bố thông tin Báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2022 Download
Ngày 29/07/2022-16:52 IPA Công bố thông tin Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2022 Download
Ngày 29/07/2022-16:51 IPA Công bố thông tin Giải trình biến động kết quả kinh doanh quý 2 năm 2022 Download
Ngày 29/04/2022-16:59 IPA Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 1 năm 2022 Download
Ngày 29/04/2022-16:59 IPA Công bố thông tin Báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 2022 Download
Ngày 29/04/2022-16:58 IPA Công bố thông tin Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2022 Download
Ngày 29/04/2022-16:58 IPA Công bố thông tin Giải trình biến động kết quả kinh doanh quý 1 năm 2022 Download
Ngày 31/03/2022-16:47 IPA Công bố thông tin Báo cáo tài chính riêng kiểm toán năm 2021 (bản tiếng Anh) Download
Ngày 31/03/2022-16:45 IPA Công bố thông tin Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2021 (bản tiếng Anh) Download
Ngày 31/03/2022-16:43 IPA CBTT Giải trình biến động kết quả kinh doanh BCTC riêng và hợp nhất đã kiểm toán năm 2021 Download
Ngày 30/03/2022-17:39 IPA Công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2021 Download
Ngày 30/03/2022-17:37 IPA Công bố thông tin Báo cáo tài chính riêng năm 2021 Download
Ngày 30/03/2022-17:37 IPA Công bố thông tin Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 Download
Ngày 27/01/2022-17:24 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2021 Download
Ngày 27/01/2022-17:24 Giải trình biến động kết quả kinh doanh BCTC hợp nhất quý 4 năm 2021 Download
Ngày 25/01/2022-17:22 Báo cáo tài chính riêng quý 4 năm 2021 Download
Ngày 25/01/2022-17:22 Giải trình biến động kết quả kinh doanh BCTC riêng quý 4 năm 2021 Download
Ngày 29/10/2021-16:59 Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 3 năm 2021 Download
Ngày 29/10/2021-16:57 Báo cáo tài chính riêng quý 3/2021 Download
Ngày 29/10/2021-16:55 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2021 Download
Ngày 29/10/2021-16:55 Giải trình biến động kết quả kinh doanh quý 3/2021 Download
Ngày 23/08/2021-16:51 Báo cáo tài chính riêng bán niên kiểm toán năm 2021 (bản tiếng Anh) Download
Ngày 23/08/2021-16:51 Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên kiểm toán năm 2021 (bản tiếng Anh) Download
Ngày 23/08/2021-16:49 Công bố thông tin Báo cáo tài chính bán niên kiểm toán năm 2021 Download
Ngày 23/08/2021-16:48 Báo cáo tài chính riêng bán niên kiểm toán năm 2021 Download
Ngày 23/08/2021-16:47 Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên kiểm toán năm 2021 Download
Ngày 30/07/2021-16:41 Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 2 năm 2021 Download
Ngày 30/07/2021-16:41 Báo cáo tài chính riêng quý 2/2021 Download
Ngày 30/07/2021-16:41 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2021 Download
Ngày 30/07/2021-16:41 Giải trình biến động kết quả kinh doanh quý 2/2021 Download
Ngày 29/04/2021-17:13 Giải trình biến động kết quả kinh doanh BCTC hợp nhất Quý 1/2021 Download
Ngày 29/04/2021-17:13 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1/2021 Download
Ngày 29/04/2021-17:13 Công bố thông tin Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1/2021 Download
Ngày 20/04/2021-15:18 Giải trình biến động kết quả kinh doanh BCTC riêng Quý 1/2021 Download
Ngày 20/04/2021-15:18 Công bố thông tin Báo cáo tài chính riêng Quý 1/2021 Download
Ngày 20/04/2021-15:18 Báo cáo tài chính riêng Quý 1/2021 Download
Ngày 31/03/2021-17:18 Báo cáo tài chính riêng kiểm toán năm 2020 (bản tiếng Anh) Download
Ngày 31/03/2021-17:18 Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2020 (bản tiếng Anh) Download
Ngày 31/03/2021-17:18 Giải trình biến động kết quả kinh doanh năm 2020 Download
Ngày 31/03/2021-17:18 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 Download
Ngày 31/03/2021-17:18 Báo cáo tài chính riêng năm 2020 Download
Ngày 31/03/2021-17:18 Công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2020 Download
Ngày 30/01/2021-16:55 IPA Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 4/2020 Download
Ngày 30/01/2021-16:55 IPA Báo cáo tài chính riêng Quý 4/2020 Download
Ngày 30/01/2021-16:55 IPA Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4/2020 Download
Ngày 30/01/2021-16:55 IPA Giải trình biến động kết quả kinh doanh Quý 4/2020 Download
Ngày 30/10/2020-16:28 Giải trình biến động kết quả kinh doanh Quý 3/2020 Download
Ngày 30/10/2020-16:28 Báo cáo tài chính riêng Quý 3/2020 Download
Ngày 30/10/2020-16:28 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3/2020 Download
Ngày 30/10/2020-16:28 Công bố thông tin Báo Cáo tài chính Quý 3/2020 Download
Ngày 21/08/2020-16:34 Công bố thông tin Báo Cáo tài chính riêng bán niên năm 2020 Download
Ngày 21/08/2020-16:34 Giải trình biến động kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020 Download
Ngày 21/08/2020-16:34 Báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2020 Download
Ngày 21/08/2020-16:34 Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2020 Download
Ngày 29/04/2020-16:56 Giải trình biến động kết quả kinh doanh Quý 1/2020 Download
Ngày 29/04/2020-16:56 Báo cáo tài chính riêng Quý 1/2020 Download
Ngày 29/04/2020-16:56 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1/2020 Download
Ngày 29/04/2020-16:56 Công bố thông tin Báo Cáo tài chính Quý 1/2020 Download
Ngày 31/03/2020-15:51 Báo cáo tài chính riêng Năm 2019 đã kiểm toán Download
Ngày 31/03/2020-15:51 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán Download
Ngày 31/03/2020-15:51 Giải trình biến động sau kiểm toán kết quả kinh doanh Năm 2019 Download
Ngày 31/03/2020-15:51 Công bố thông tin Báo Cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán Download
Ngày 30/01/2020-17:26 Báo cáo tài chính riêng Quý 4/2019 Download
Ngày 30/01/2020-17:26 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4/2019 Download
Ngày 30/01/2020-17:26 Giải trình biến động kết quả kinh doanh Quý 4/2019 Download
Ngày 30/01/2020-17:26 Công bố thông tin Báo Cáo tài chính Quý 4/2019 Download
Ngày 30/10/2019-17:26 Công bố thông tin Báo Cáo tài chính Quý 3/2019 Download
Ngày 30/10/2019-16:41 Báo cáo tài chính riêng Quý 3/2019 Download
Ngày 30/10/2019-16:41 Giải trình biến động kết quả kinh doanh Quý 3/2019 Download
Ngày 30/10/2019-16:41 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3/2019 Download
Ngày 26/08/2019-16:49 Công bố thông tin Báo Cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ báo cáo từ 01/01/2019 đến 30/06/2019 (đã được soát xét) Download
Ngày 26/08/2019-16:49 Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ cho kỳ báo cáo từ 01/01/2019 đến 30/06/2019 (đã được soát xét) Download
Ngày 26/08/2019-16:49 Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho kỳ báo cáo từ 01/01/2019 đến 30/06/2019 (đã được soát xét) Download
Ngày 30/07/2019-17:02 Công bố thông tin Báo Cáo tài chính quý 2/2019 Download
Ngày 30/07/2019-17:02 Giải trình biến động kết quả kinh doanh quý 2/2019 Download
Ngày 30/07/2019-17:02 Báo cáo tài chính riêng quý 2/2019 Download
Ngày 30/07/2019-17:02 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2019 Download
Ngày 26/04/2019-15:57 Giải trình biến động kết quả kinh doanh quý I/2019 Download
Ngày 26/04/2019-15:57 Báo cáo tài chính riêng quý I/2019 Download
Ngày 26/04/2019-15:57 Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2019 Download
Ngày 26/04/2019-15:57 Báo cáo tài chính quý I/2019 Download
Ngày 30/03/2019-16:51 Báo cáo tài chính riêng 2018 Download
Ngày 30/03/2019-16:51 Báo cáo tài chính hợp nhất 2018 Download
Ngày 30/03/2019-16:51 Giải trình biến động sau kiểm toán kết quả kinh doanh năm 2018 Download
Ngày 30/03/2019-16:51 Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán Download
Ngày 29/01/2019-16:58 Giải trình biến động kết quả kinh doanh quý 4.2018 so với 2017 Download
Ngày 29/01/2019-16:58 Báo cáo tài chính riêng quý 4.2018 Download
Ngày 29/01/2019-16:58 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4.2018 Download
Ngày 29/01/2019-16:58 Báo cáo tài chính quý 4.2018 Download
Ngày 30/10/2018-17:03 Báo cáo tài chính riêng quý 3.2018 Download
Ngày 30/10/2018-17:03 Giải trình biến động kết quả kinh doanh quý 3 năm 2018 so với năm 2017 Download
Ngày 30/10/2018-17:03 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3.2018 Download
Ngày 30/10/2018-17:03 Báo cáo tài chính quý 3.2018 Download
Ngày 30/08/2018-17:05 Giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh 6 tháng 2018 kiểm toán soát xét so với cùng kỳ Download
Ngày 30/08/2018-17:05 Báo cáo tài chinh hợp nhất giữa niên độ Download
Ngày 30/08/2018-17:05 Báo cáo tài chinh riêng giữa niên độ Download
Ngày 30/08/2018-17:05 Giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh 6 tháng 2018 của đơn vị so với kiểm toán soát xét Download
Ngày 30/07/2018-17:05 Giải trình biến động kết quả kinh doanh quý 2 năm 2018 so với 2017 Download
Ngày 30/07/2018-17:05 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2018 Download
Ngày 30/07/2018-17:05 Báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2018 Download
Ngày 30/07/2018-17:05 Công bố thông tin về Báo cáo tài chính qúy 2 năm 2015 cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31-12-2018 Download
Ngày 27/04/2018-17:09 Giải trình biến động kết quả kinh doanh quý 1 năm 2018 so với 2017 Download
Ngày 27/04/2018-17:09 Báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 2018 Download
Ngày 27/04/2018-17:09 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2018 Download
Ngày 30/03/2018-17:19 Công bố thông tin về Báo cáo tài chính năm 2017 cho năm tài chính kết thúc ngày 31-12-2017 Download
Ngày 30/03/2018-17:19 Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31-12-2017 Download
Ngày 30/03/2018-17:19 Giải trình biến động kết quả kinh doanh năm 2017-2016 Download
Ngày 30/03/2018-17:19 Báo Cáo Tài Chính Riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 31-12-2017 Download
Ngày 30/01/2018-17:08 Báo cáo tài chính riêng - Qúy 4 năm 2017 Download
Ngày 30/01/2018-17:08 Báo cáo tài chính hợp nhất - Qúy 4 năm 2017 Download
Ngày 30/01/2018-17:08 Giải trình biến động kết quả kinh doanh - Qúy 4 năm 2017 so với cùng kỳ năm 2016 Download
Ngày 30/10/2017-17:08 Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ - Qúy 3 năm 2017 Download
Ngày 30/10/2017-17:08 Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ - Qúy 3 năm 2017 Download
Ngày 30/10/2017-17:08 Giải trình biến động kết quả kinh doanh - Qúy 3 năm 2017 so với cùng kỳ năm 2016 Download
Ngày 25/08/2017-16:37 Báo cáo tài chính giữa niên độ - đã được soát xét Download
Ngày 25/08/2017-16:37 Báo Cáo Tài Chính riêng giữa niên độ - kỳ 1/1/2017-30/06/2017 - Đã được soát xét Download
Ngày 25/08/2017-16:37 Báo Cáo Tài Chính hợp nhất giữa niên độ - kỳ 1/1/2017-30/06/2017 - Đã được soát xét Download
Ngày 25/08/2017-16:37 Giải trình biến động kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017 Download
Ngày 31/07/2017-16:24 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2017 Download
Ngày 31/07/2017-16:24 Báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2017 Download
Ngày 31/07/2017-16:24 Giải trình biến động kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017 so với cùng kỳ năm 2016 Download
Ngày 25/01/2017-16:18 Báo cáo tài chính Quý IV/2016 của Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư IPA Download
Ngày 31/10/2016-16:14 Báo cáo tài chính Quý III/2016 của Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư IPA Download
Ngày 29/08/2016-16:22 Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016 của Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư IPA Download
Ngày 29/04/2016-17:18 Báo cáo tài chính Quý I/2016 của Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư IPA Download
Ngày 29/04/2016-17:18 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I/2016 của Công ty cổ phần tập đoàn đầutư IPA Download
Ngày 30/03/2016-17:35 Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cổ phần Tập đoàn IPA năm 2015 Download
Ngày 30/03/2016-17:35 Báo cáo tài chính của năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015 Công ty cổ phần Tập đoàn IPA Download
Ngày 15/08/2015-17:36 Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 6 tháng đầu của năm tài chính 30/06/2015 Công ty cổ phần Tập đoàn IPA Download
Ngày 15/08/2015-17:36 Báo cáo tài chính giữa niên độ 6 tháng đầu của năm tài chính 30/06/2015 Công ty cổ phần Tập đoàn IPA Download
Ngày 08/05/2015-17:02 IPAAM Công bố thông tin về việc bổ nhiệm kế toán trưởng Download
Ngày 08/05/2015-17:02 IPAAM Công bố thông tin về việc miễn nhiệm kế toán trưởng Download
Ngày 31/03/2015-17:09 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 Công ty cổ phần Tập đoàn IPA Download
Ngày 31/03/2015-17:09 Báo cáo tài chính năm 2014 Công ty cổ phần Tập đoàn IPA Download
Ngày 31/10/2014-17:21 Thông báo trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt Tập đoàn IPA Download
Ngày 20/08/2014-17:10 IPA Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2014 Download
Ngày 20/08/2014-17:39 IPA Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng 2014 Download
Ngày 15/08/2014-17:45 IPAAM Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2014 Download
Ngày 15/08/2014-17:45 IPAAM Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính 6 tháng đầu năm 2014 Download
Ngày 13/08/2014-17:40 IPAAM-CBTT BCTC đã kiểm toán phát hành lại BCTC năm 2013 Download
Ngày 13/08/2014-17:40 Báo cáo tài chính của IPAAM năm 2013 Download
Ngày 02/06/2014-17:27 IPA Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 Download
Ngày 02/06/2014-17:27 IPA Báo cáo tài chính năm 2013 Download
Ngày 31/03/2014-17:21 IPAAM Báo cáo năm 2013 - Báo cáo tài chính Download
Ngày 31/03/2014-17:21 IPAAM Báo cáo năm 2013 - Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính Download
Ngày 19/08/2013-15:57 IPAF Báo cáo 6 tháng 2013 - Báo cáo Tài chính Download
Ngày 19/08/2013-15:57 IPAF Báo cáo 6 tháng 2013 - Báo cáo tỷ lệ an toàn Tài chính Download
Ngày 29/03/2013-16:29 BC Tài chính của Công ty QLQ đầu tư chứng khoán IPA Download
Ngày 29/03/2013-16:29 BC Tỷ lệ an toàn Tài chính của Công ty QLQ đầu tư chứng khoán IPA Download
Ngày 08/06/2011-16:15 Báo cáo tài chính Công ty Mẹ Tập đoàn IPA Download
Ngày 06/06/2011-16:21 Báo cáo tài chính Hợp nhất Tập đoàn IPA Download
Ngày 06/05/2011-17:32 Báo cáo tài chính năm 2010 của công ty TNHH MTV Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán IPA (đã kiểm toán) 2 Files Download
Download
Ngày 17/03/2010-17:38 Báo cáo tài chính tóm hợp nhất IPA năm 2009 (đã kiểm toán) Download
Ngày 03/06/2009-17:32 Báo cáo tài chính tóm tắt hợp nhất IPA năm 2008 Download
Ngày 20/04/2009-17:11 Báo cáo tài chính tóm tắt IPA năm 2008 (chưa hợp nhất) Download
Ngày 17/11/2008-16:52 Báo cáo của cơ quan kiểm toán Download
  Bảng cân đối kế toán hợp nhất năm 2007 Download
  Báo cáo kêt quả kinh doanh năm 2007 Download
  Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Download