Tiếng Việt English
 
 
 
Tổng quan các dịch vụ của IPA
Các mảng đầu tư cốt lõi
 
 
  Tổng quan các dịch vụ của IPA


IPA hoạt động theo mô hình Công ty đầu tư vào nhiều ngành kinh tế có quan hệ bổ trợ lẫn nhau, trong đó IPA là công ty mẹ đóng vai trò là cổ đông lớn tại các công ty con, công ty liên kết (“Công ty thành viên”) và không trực tiếp điều phối hoạt động kinh doanh của các Công ty thành viên. Hiện nay IPA đang tập trung đầu tư vào các Công ty thành viên được phân làm bốn nhóm là: Đầu tư Tài chính, Kinh doanh Năng lượng, Kinh doanh Bất động sản và Đầu tư vào các Công ty.

Các hoạt động đầu tư kinh doanh được IPA phát triển theo định hướng: (i) mảng dịch vụ tài chính làm nền tảng để phát triển các mảng hoạt động khác; (ii) hoạt động kinh doanh các dự án bất động sản sẽ mang lại doanh thu và lợi nhuận trong trung hạn và dài hạn; (iii) hoạt động đầu tư và kinh doanh năng lượng sẽ mang lại dòng tiền ổn định trong dài hạn. Công ty cũng thông qua việc tăng cường đầu tư vốn, hợp tác, liên doanh liên kết với các tổ chức và tập đoàn lớn trong và ngoài nước để tận dụng triệt để các cơ hội đầu tư nhằm trở thành một trong những tập đoàn đầu tư uy tín và hiệu quả trên thị trường.