Tiếng Việt English
 
 
 
Văn hóa IPA
Tuyển dụng
Đào tạo và phát triển
 
  Văn hóa IPA
 • Tinh thần I.P.A
  • I ntegrity - Trung thực là tố chất hàng đầu của mọi thành viên I.P.A
  • P assion for innovation - Sự đam mê sáng tạo trong công việc
  • A ttitude - Khả năng làm việc và thái độ tích cực trước mọi thách thức
 • Tính tự chủ ở mọi cấp độ
  • Nuôi dưỡng tài năng chuyên sâu ở mọi cấp độ và thành viên trong tập đoàn
  • Giao quyền tự chủ cho các công ty thành viên và các cán bộ ở những mảng hoạt động riêng biệt.
 • Tính cởi mở và chia sẻ
  • Luôn mở rộng tìm kiếm các cơ hội hợp tác kinh doanh và thị trường mới
  • Chia sẻ ý tưởng giữa các công ty thành viên, ban lãnh đạo và các phòng ban.