Tiếng Việt English
 
 
 
Thông báo cổ đông
Thông tin tài chính
Quy định, Quy chế
Các thông tin khác
Liên hệ
 
 
  Quy định Quy chế  
Ngày 20/06/2024 Điều lệ Công ty Cổ Phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A năm 2024 Download
Ngày 29/06/2022 Điều lệ Công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA Download
Ngày 10/01/2022 Điều lệ Công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA Download
Ngày 23/11/2021 Điều lệ Công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA Download
Ngày 25/10/2021 Bản cáo bạch Công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA Download
Ngày 30/06/2021 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Download
Ngày 30/06/2021 Quy chế nội bộ về quản trị công ty Download
Ngày 23/04/2021 Điều lệ Công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA Download
Ngày 31/05/2017 Điều lệ Công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA Download