Tiếng Việt English
 
 
 
Thông báo cổ đông
Thông tin tài chính
Quy định, Quy chế
Các thông tin khác
Liên hệ
  

 

Ban Quan hệ Cổ đông:
Ông Điêu Ngọc Tuấn – Trưởng ban.
Bà Phạm Thị Hiên
Tòa nhà văn phòng Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Hà Nội.
Tel: (84 4) 39410510 ext 4115
Fax: (84 4) 39410500
Email: quanhecodong@ipa.com.vn