Tiếng Việt English
 
 
 
Ngành dịch vụ tài chính
Hàng tiêu dùng
Ngành năng lượng
Ngành công nghệ
Ngành bất động sản
 
  Ngành dịch vụ tài chính

Nhóm chuyên gia ngành dịch vụ tài chính cung cấp dịch vụ bao gồm đầu tư vốn trực tiếp, tư vấn mua bán sáp nhập và các dịch vụ tư vấn và sản phẩm cho thị trường vốn khác. Khách hàng của chúng tôi là:

  • Ngân hàng
  • Các công ty quản lý quĩ
  • Công ty chứng khoán
  • Công ty tài chính

Đứng đầu nhóm chuyên gia của chúng tôi là bà Phạm Minh Hương  - chuyên gia cao cấp về đầu tư và tài chính ngân hàng. Chúng tôi làm việc với các chuyên gia ngân hàng đầu tư trong và ngoài nước để cung cấp sản phẩm tài chính doanh nghiệp tổng thể tới các khách hàng của thị trường vốn.

Nhóm chuyên gia kinh doanh và quan hệ nhà đầu tư của chúng tôi hỗ trợ hoạt động đầu tư và tư vấn mua bán sáp nhập của các định chế tài chính tại thị trường Việt Nam, tập trung vào các ngân hàng thương mại cổ phần trong nước.